• Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa
 • Grafika losowa

O nas

O NAS
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego  powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz ....

Schemat Organizacyjny

schematSchemat Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu jest zakładem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego  powołanym do zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz wykonywania niektórych czynności związanych z gospodarowaniem tym zasobem. W ramach zadań statutowych realizuje następujące zadania:

1) zarządza powierzonymi mu nieruchomościami obejmującymi budynki mieszkalne stanowiące własność Mia­sta oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta położonymi w budynkach wspólnot miesz­kaniowych, poprzez podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 3. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej,
 4. bieżące administrowanie nieruchomościami,
 5. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem,
 6. uzasadnione inwestowanie w nieruchomości;

2)  gospodaruje nieruchomościami i lokalami, o których mowa w pkt 1, w szczególności poprzez:

 1. wynajmowanie lokali mieszkalnych i rozwiązywanie stosunków najmu,
 2. naliczanie należności za korzystanie nieruchomości oraz prowadzenie windykacji tych należności,
 3. współpracę z innymi organami, a także z właściwymi jednostkami samorządu    terytorialnego,
 4. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności o zapłatę należności za korzysta­nie z lokali i o eksmisje.

W budynkach wspólnot mieszkaniowych nieruchomością wspólną zarządzają wyłonieni przez wspólnoty mieszkaniowe zarządcy nieruchomości lub zarządy wspólnot, natomiast Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świ­noujściu wykonuje obowiązki właścicielskie Miasta związane z posiadanymi przez Miasto udziałami w nie­ruchomościach wspólnych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu wykonuje także inne obowiązki Miasta wynikające ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), jak odtwarzanie lub aktualizacja dokumentacji technicznej budynków. Poza tym zapewnia lokale socjalne osobom uprawnio­nym do ich otrzymania takich lokali na mocy wyroków eksmisyjnych i zapewnia lokale zamienne.

Czynnościami właścicielskimi, związanymi z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta, takimi jak:

1)  sprzedaż lokali mieszkalnych;

2)   scalenie i podział nieruchomości;

3)  zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej

zajmuje się Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście przy współpracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu.

Lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w obiektach użyteczności publicznej zarządzają jednostki or­ganizacyjne Miasta administrujące tymi obiektami.

Nadzór Miasta nad działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu sprawuje Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście, za wyjątkiem lokali w obiektach użyteczności publicznej i działań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), nad którymi nadzór sprawuje Wydział Ewidencji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście.

Realizacją inwestycji polegających na budowie budynków z lokalami mieszkalnymi zajmuje się Wy­dział Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Świnoujście.